Жања жыл

Џйден шыѓып балалар
“Жаз болды міне!” десіп тђр.
Саѓындырѓан жаз желі
Оњтџстіктен есіп тђр.

Жылы ескектіњ лебімен
Дџние балќып иіп тђр.
Саѓындырѓан жаз желі
Ќђшаќтап беттен сџйіп тђр.

Жџгіріп су асыѓып
Ќар еріп жатыр сылќылдап.
Жазбен келген ќђстар жџр
Шаттанып жырлап сђњќылдап.

Сумањдап су сай-сайдан
Аѓып жатыр сылдырлап,
Жас баладай алѓашќы
Сљйлеп, ќџліп былдырлап.

Адам да, мал да љзінше
Жџр жадырап далада.
Жања жылды ќарсы ап тђр.
Кѕрі де, жас та, бала да.

Саѓындырѓан сђлуым,
Сџйгенім меніњ келдіњ жаз?
Ќђшаѓын жайып ќарсыња
Жас жџрек міне болды мѕз!

1917 жыл, март, С. А. аулы.