Жолдастар

Намысы бар нашардыњ балалары!
Неше мыњ жыл ќђл болѓан бабаларыњ, жолдастар.
Сансыз нашар дџниеден салды ђран,
Сол нашардыњ жалѓыз біз паналары, жолдастар.

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Ќайраттанар кез келді уаќыттарыњ.
Љз ќолыњмен жасалар баќыттарыњ, жолдастар!
Неше мыњ жыл ќђлданѓан бай мен патша
Талќан етіп жоялыќ таќыттарын, жолдастар!

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Тењдік бђрын нашарѓа келіп пе еді!
Кљздіњ жасын жауыздар кљріп пе еді, жолдастар!
Жалбарынып жарлылар сђраѓанда
Байыњ, патшањ, тѕњіріњ де беріп пе еді, жолдастар?

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Дђшпаныњ бай ќђлданѓан, сеніњ нашар,
Заман туды ту ђстап алѓа басар, жолдастар!
Асты-џстіне келтіріп сђм дџниені
Жања тђрмыс, баќытты ќолмен жасар, жолдастар!

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Біз кљргенбіз ќорлыќты, жылаѓанды.
Кљздіњ жасын. кљл кылып бђлаѓанды, жолдастар!
Балѓын білек ќџшімен алармыз біз
Неше мыњ жыл ќђдайдан сђраѓанды, жолдастар!

Ќедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Ту тігетін мінекей замандарыњ,
Ныќ басатын темірдей табандарыњ, жолдастар.
Тењдік, баќыт, ѕділдік орнаталыќ,
Бђзып кіріп дђшпанныњ ќамалдарын, жолдастар!

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!

Џлќен сынды бѕйгілі бђл бір майдан.
Нашар ђлы, жігерлі жатпа сайлан, жолдастар!
Ќорѓалайтын кџн љтті, бауырларым!
Арам ќђлќын, арам ќан, патша, байдан, жолдастар!

Кедей ђлы жігерлі
Бірігіп ђран салып ќал!
Ќызыл тулы майданда
Бостандыќты алып ќал!