Жазѓытђры

Кеш. Ымырт. Таудыњ іші... жазѓытђры,
Ќђлпырды шыќќа оранып ойы — ќыры.
Тѕніне ќђлпырѓан аќ перде жапќан
Сђлудай тау менен тас жердіњ тџрі.

Аќторѓын, жењіл мђнар тауды басќан
Ай менен жђлдыздардыњ шашќан нђры.
Биік шыњ, биік таулар айбат шегіп
Тџнеріп ќџзеткендей бірін-бірі.

Жањѓырып ѕр дыбысты ќайта айтады.
Керемет, тауда жан бар, тау, тас тірі.
Бђталар, кљлењкеде тђрѓан шыњдар
Тасада тђрѓан тљніп бейне ђры.

Аѓаштыњ жапыраќтары сыбырласќан
Жасырын майда желдіњ айтќан сыры.
Іздеген ѓашыќтарын бђлбђлдардыњ
Естілдіњ кљкірек жарып айтќан жыры.

Жан салып тау ішіне кљрік берген
Ќелген жаз, махаббаттыњ кљркем пірі.

1919 жыл.