Жас Ќазаќ

Жања батыр жас ќазаќ,
Ењбекші тап ђланы.
Бай, мырзаѓа ќас ќазаќ,
Жалпы тењдік ђраны.

Жеткіншегім жас батыр,
Маркс, Ленин ќђраныњ.
Ђмтылып алѓа бас батыр,
Барлыќ љнер ќђралыњ.

1923 жыл.