Fашык жар

Кетпейтін естен ѓашыќ жар!
Айталмай жџрген сљзім бар;
Талай жерде оќталдым
Айтуѓа кљріп ђят — ар.

Кљкірек жанып жџргенде
Жанасуѓа болып зар.
Жџректіњ сырын айтуѓа
Реті келді бџгін дѕл.

Ќђр љлењ деп ойлама,
Сљзге ынталы ќђлаќ сал!
Кџйдім, жандым жалындай
Киын, ќалќаш, біздіњ хал!