Жапон аќыннан

Сџйгеніме жасырын
Тџнде жалѓыз барсам мен.
Терезе ашып сџйісіп,
Аузынан бал алсам мен.

Арсылдап ит, сен мені
Ќорќытпа деп “ќабармын”.
Тастасам сџйек џрмессіњ
Кљњліњді сейтіп табармын.

1917 жыл, Аќмола.