Жђмыскерлерге

Тџсіњ суыќ, тѕніњ шойын, жалањаш.
Љлшеген нан, ќара суды ќылып ас.
Тђрмыс лажын жер астынан іздеген
Кџндіз тџні алысќаныњ кљмір тас.

Љњ жоќ, тџс жоќ, ќепќен солѓан арыѓан,
Тѕндерінді жастан темір ќарыѓан.
Жанды жанмен асыраѓан ќаћарман,
Ќарныњ тойѓан кџи болмаѓан жарыѓан.

Ауыр балѓа, ауыр ќайла, курегіњ
Кџшті ќолда; болат жђмыр білегіњ.
Балшыќ басќан, кџйе басќан жалањаш,
Бауырларым, тењелуіњ тілегім.

Михнатќа салып баќтыњ тѕніњді
Халыќ џшін тек бѕйгі ќылдыњ жаныњды.
Жер џњгіген, жђмыскерлер, тљгіп ењ
Михнаттыњ майданында ќаныњды.

Жџректіњ де ѕлі-аќ бітер жарасы,
Орнар баќыт бітіп дџние аласы.
Ќажымањдар, михтатта рахат бар,
Бауырларым, ќалыњ нашар баласы.

1921 жыл. 25 июль, Караѓянды.