Стихи

Мђњ
Мiне кљл
Маржан
Ќђмарым
Кљнiл
Ќарлы аязда
Ќаралы кџн
Ќара Айѓыр
Fашык жар
Кџзетшi иттер
Кџздi кџнi далада
Ќоштасќан жер
Келiншек ойы
Ќашќынныњ ауылы
Ќамыќкан кљнілге
Ќамаудан
Ќайѓылы хабар
Жыл басы ќарлыѓаш
Жђмыскерлерге
Жолдастар
Жел ќайыќта
Жас Ќазаќ
Жања жыл
Жазды тџнде
Жазѓытђры
Жазѓы дала
Далада (арнау)
Далада балалар
Кел жiгiттер
Май айында
Лашын ѕњгiмесi
Ќырда
Ќызыл ерлер
Кiмде кiмнiњ тасќын судай ќайраты
Ќалтасында бiреудiн
Iлезде артта ќалады
Жас Ќазаќ марсельезасы
Жџрегімныњ соќканы...
Жапон аќыннан
Бiздiњ тђрмыс экспресс
Ендігі аќынныњ сандыраѓы
Дуниеде кљркем кџйлер кљп
Ауыл байѓђс мінекей
Асыѓып тез аттандыќ
Еркем
Ѓазал
Бђлшыќ ет
Боранда
Бозторѓай
Бiздiњ жаќта
Бiз
Бесiк жыры
Баспахана
Балаларыма
Аспанда
Аспанѓа ђш
Арќа сђлуына
Алтай
Аќша ќар
Аќсаќ Киiк
Аќќу ќђс
Аќќу
Адасќандарѓа
Анаѓа жауап
Ананыњ хаты