Жџрегімныњ соќканы...

Жџрегімніњ соќќаны
Тѕтті дауыс — ѕнмен тењ.
Шыќќан лебім ќљкіреќтен
Ђжмаќта шарап, балмен тењ.

Жастыќтан баќыт тілесењ,
Ќђшаѓыма кір меніњ
Дџниеніњ шаттыќ рахаты —
Махаббатым бір меніњ.

Бауырыња бас, ќђш мені,
Тѕніміз бірге жан ќоссын.
Тљсімді ќыс тљсіње,
Жџрегіміз ѕн ќоссын.

Лебіњді ќос лебіме,
Жанымыз балќып болсын мас.
Бетіњді ќос бетіме,
Айќассын бірге екі бас.

1916 жыл, май.