Ендігі аќынныњ сандыраѓы

Ауру аќын
Ыњќылдайды тљсекте.
Ќыстыѓып,
Доктор жаќын,
Ќасында отыр есептеп,
Ыстыѓын.
Блок, Бальмонт
Жастыѓыныњ астында —
Иман шарты,
Ѕлі де, ел кљп —
Аќ орамал басында.
Сљйледі шалкып:
“Мен отпын, жанамын!
Мен отпын.
Мен нажаѓай — жарамын!
Мен оќпын.
Мен ќђдаймын!
Мен кџн, аймын!
Мен маймын!
Мен баймын!
“Далай лай” мын!
Жаймын!
Мен!

Мен џњгірде арыстанмын!
Мен жџйрікпін, жарысќаимын!
Отпен от боп жанысќанмын!
Алысќанмын! Шальгсканмын!
Жанмын Мен!”

Блок, Бальмонт жастыѓыныњ астында
Аќ орамал кџњгірттенді басында.
“Дай ќомпресс, сал, компресс!”
Састы доктор ќасында

1921 жыл.