Маржан

Маржан, Маржан, ќараѓым!
Ќџлімдейді ќабаѓыњ.
Тџріліпті балаѓыњ,
Жалањаш балѓын балтырыњ,
Неткен сђлу, жарќыным?

Маржан, Маржан, жџрегім!
Ќолыњда сеніњ кџрегіњ.
Жђмыста жџрсіњ білемін,
Жалањаш жџмыр білегіњ
Мойнымнан ќђшшы - тілегім.

Маржан, Маржан, мінісќер!
Сымбатты, кџшті жђмыскер.
Шын сђлу, таза, білісќер,
Піскен алма ќойныњда,
Білегіњді артшы мойныма!

Маржан, кљзіњ кљмірдей,
Арам ет бітіп семірмей,
Денењ кџшті темірдей.
Бай ќызындай ќерілмей,
Іс істе, жаным ерінбей!

1921 жыл, 10 май.
Жол. Омбы-Ќызылжар, вагон.