Ќђмарым

Канатты, таѓы тђлпарды
Кџміс ермен ерлесем;
Ѓашыѓымды алып алдыма
Далаѓа ќђлаш сермесем,

Кењ далаѓа кљз жетпес
Тђлпарымды ђшыртсам,
Ќалќашыма мойнымнан
Айрылмастай ќђштыртсам,

Еркін ђшып далада
Кљкіректі кернесем,
Нѕрестедей ѓашыѓымды
Ат џстінде тербесем.

Салѓан ѕнім кџњіреніп
Дџниеніњ кетсе шетіне,
"Жаным, сен..." десе ѓашыѓым
Ќабысып беті бетіме!

Тынбай шапсам кџндіз-тџн,
Тђлпарым меніњ талар ма?
Тынбай сџйсем ѓашыѓымды
Ќђмарым меніњ канар ма?

1916 жыл, шілде, Ауыл.