Май айында

Май айында керемет
Бђлттанды аспан кџркіреп,
Рахман жањбыр ќђйып бір
Басыла ќалды сіркіреп.

Жерге тџсіп ќызыл кџн,
Жайнады дџние рух кіріп.
Жас балалар шуласып,
Ойнады орѓып дџркіреп.

Сап ауадан дем алып,
Керілді кењ кљкірек.
Ќђс ѕніне ѕн ќосып
Шаттанды соѓып жас жџреќ.

ІІ

Май айында тамаша
Тау-тас, орман жањѓырды.
Каћарлы ќыста рух ќеткен
Жер жџзіне жан кірді.

Жапыраќ гџлге оранып,
Аѓашќа бљріќ - сѕн кірді.
Сансыз кџс жырлап ерте-кеш,
Орманѓа шаттыќ ѕн кірді.

Жапыраќ балау ќызѓалдаќ
Ќђлпырды жђтып жањбырды.
Ќљбелек, ара бал іздеп,
Гџлден гџлге ќањѓырды.

III

Май айында ажайып,
Жаннеттей дџние жайнады.
Бѕйшешеќ гџлдіњ исі ањќып,
Ѕншіл ќђстар сайрады.

Жас жџректе алѓашќы
Махаббат лебі ќайнады.
Жолыѓуѓа бірінші
Ѓашыќтар уаѓда байлады.

1916 жыл, мамыр айы.