Арќа сђлуына

Уа, шіркін, сџйдіњ ђзаќ сусын ќанбай,
Мойнымнан аќ білекті ќойдыњ алмай;
Мас болып былќылдадыњ кџйіп тѕніњ,
Керіліп маужыраѓан аќ маралдай.

Оралѓан шашыњ жібек, ќасыњ барќыт,
Сымбатыњ шашаќ жарѓан љрім талдай.
Кљмірдей оты жанѓан екі кљзіњ, Бђрањ
бел, ќырлы мђрын, жазыќ мањдай.

Меруерттей тістеріњді жарќыратып,
Ќџлгеніњ нђрын шашып атќан тањдай.
Ерініњ ќызыл гџлдей албыраѓан,
Аузыњнан шыќќан лебіњ шекер-балдай.

Мамыќ тљс, џлбір тамаќ, ќызыл жџзіњ
Алмадай, албыраѓан кіршік шалмай.
Сђлуы сарыарќаныњ ерке сѕулем,
Беліњнен тал шыбыќтай ќыссам талмай!

1916 жыл, Ауыл, “Есен”.