Ќырда

Ќџњіреніп ќырда отырып кљкрек, кернеп,
Ѕн салдым домбыра алып ырѓап, тербеп,
Аузымнан љлењімді ќаѓып алып
Ызыњдап ќетті жаттап асау жел кеп.

Асау жел саулап жаттап кетті сарнап,
Аралап Сарыарќаны ќезіп шарлап.
Ѕн салдым ќырда отырып кљкірек кернеп,
Ќім білсе желдіњ тілін соѓан арнап.

1917 жыл.