Мiне кљл

Кљліњ міне,
Кџндіз, тџні,
Мыњ турлі ѕнмен шулайды.
Кейде тыныќ,
Кейде кџліп,
Кейде ашумен тулайды.

Шалќар кљлім!
Жібек жеріњ,
Беттен шљп-шљп сџйе ме?
Кейде жайќап,
Кейде шайќап
Тентек шіркін тие ме?

Айнала ђшып,
Ќайта тђсіп,
Ќалыњ ќђсыњ ойнайды.
Ќанат жуып,
Кљбік ќуып,
Суѓа шомып бойлайды.

Бойлайды да,
Ойнайды да,
Дљњгеленіп билейді.
Ќосып бірге,
Ѕрбір тџрге
Ѕсем кџйін кџйлейді.

Кџйіњ жырлы,
Сансыз сырлы,
Ќђбылады мыњ тџрлі.
Торѓын буыњ,
Кџміс суыњ,
Суда сђлу аќќуыњ.

Ѕсем ѕніњ,
Кљркем сѕніњ,
Кљњілді айна ашпай ма?
Жђмсаќ деміњ,
Дертке емін,
Ќасрет болса баспай ма?

1925 жыл.