Ќайѓылы хабар

Ойпырай! Жайша соќќан бђ не хабар?!
Дџниеден Ленин кетті... ќайтпас сапар.
Селќ етіп ењбекші тап кџњіреніп,
Моншаќтап ыстыќ жасы бір-бір тамар.

Аспаннан жай соќќандай тѕн мен жанды
Егіліп кљздіњ жасы бір-бір тамды.
Жџрекќе дѕл ќадалып суыќ найза
Кек ќайнап кљкіректі жалын шалды...

Кек ќайрат кљкірекке кайнап толѓан
Тайдырмас џлкен аѓа салѓан жолдан,
Ленинніњ тігіп кеткен ќызыл туын
Еш бір жау ќђлата алмас біздіњ ќолдан.

1924 жыл, 22 январь,
Москва.