Кел жiгiттер

Кљшкен елдей,
Соќќан желдей,
Жастыќ шаѓы љтер тез.
Шіркін жастыќ
Кџшке мастыќ
Ањдаусызда ќетер тез.

Кел, жігіттер,
Болыњдар ер,
Жџйткіт,
Орѓыт тђлпарды!
Жаз ќанатты,
Сілте ќатты,
Ђйтќыт, љрлет сђњќарды!

Екпін џнді,
Ќызыл сымды
Домбыраны алайыќ.
Кезіп ќырды,
Ќосып жырды
Ќџњірентіп ѕн салайыќ.

Залымдыќ пен
Ѕділдіктіњ
Алысќанын айтайыќ.
Жер жџзінде
Бай мен кедей
Шабысќанын айтайыќ.

Кедей сџйер,
Байлар ќџйер,
Ауыздан от шашайыќ.
Салып ђран,
“Кедей ќђрал”
Кедейден топ жасайыќ.

Кектер ќайнап,
Гу айќайлап,
Кљкіректі ќернеген,
Ќанат сермеп,
Кџйлер кернеп
Шыќсын ѕрбір пернеден.

1917 жыл.