Ќара Айѓыр

Ќозѓалды алып ќара айѓыр
Ќаћарлы кџшпен аќырып.
Жай, салмаќпен аяњдап,
Кџштерін жинап шаќырып.

Жљнелді біртін екпіндеп,
Џдере сызып, арќырап.
Ырсылдап, ќатты дем алып,
Кљздері жайнап жарќырап.

Салдыр-кџлдір ентелеп,
Демдері шырып бу, бу, бу!
Алыпќа мініп біз тђрмыз.
Шу, жануар шу, шу, шу!

Жерді жарып дџбірі,
Орѓыды алып зырќырап.
Будаќтап бу, тозањдар
Ќалып жатты бђрќырап.

Басќан жерін жеміріп,
Ђшып алѓа басады.
Ђшќын, жалын, буларьш
Жан-жаѓына шашады.

Орман, дала, таулардан
Сыдырып, жарып асады.
Бетінен ќорќып жолында
Тџралмай ѕр кім ќашады.

Талмай орѓып кџрсілдеп,
Желді жарып кеседі.
Екпіндеп алып ќара айѓыр
Ќђстай ђшып еседі.

Ђмтылып алѓа ентелеп
Демдері шыѓып бу, бу, бу!
Кљкірек керіп біз тђрмыз:
Шу, жануар, шу, шу, шу!

Алып ќара бђл тђлпар —
Ерлер џшін жасалѓан,
Жер дџниеге ќђлашты
Сермер џшін жасалѓан.

Алып ќара, бђл айѓыр —
Ерлер кџшпен жаратќан.
Патшаларды ќђлатып
Екпін кџшке ќаратќан.

Дџниені орап жањѓыртып,
Кџњірентіп ђран таратќан.
Керемет, кџшті жасаушы
Тђр, жалшылар, ал аттан!

1921 жыл, январь, Оренбург.