Ќамыќкан кљнілге

Ќљќілім-ау, жанѓан оттай шалќушы едіњ,
Ќырандай жоѓары љрлеп ќалќушы едіњ.
Зђлматќа ќаћар тігіп лаѓнат айтып,
Балша еріп махаббатќа балќушы едіњ.

Еркіњді ќу ќайѓыѓа берме кљњлім!
Кџйленіп бђрынѓыдай серме кљњлім!
Ќамыѓып жабырќадыњ неге мђндай,
Талпынып кљкке ќђлаш серме кљќлім!

Бір кезде біздіњ талай асќаны рас.
Кљп дђшпан сырттан сырѓып ќашќаны рас.
Жарќырап жерге тџскен ќызыл кџнді
Бђл кџнде ќара зђлмат басќаны рас.

Бџл кџнде кљп дђспанныњ жењгені рас.
Ќара тџн ќапылыста келгені рас.
Жџрекке жара салып тиген оќтай,
Ќайѓыњ дерт кљкірек жарып енгені рас.

Бђл кџнде, жау жаѓадан алѓаны рас,
Ќљп дђспан аяќтан кеп шалѓаны рас.
Шала љлген ќара жылаи ањдаусызда
Љкпеден кљк найзасын салѓаны рас.

Ќажыма ер кљњлім бѕрі де љтер,
Сан азап бір кџнгідей болмай кетер.
Ќара тџн басып тђрса алды-артыњды
Жарќырап ататын тањ ѕлі-аќ жетер.

1919 жыл.