Ќалтасында бiреудiн

Ќалтасында біреудіњ
Жђпары болса сактаулы,
Жђпарын ол дауыстап
Кљрмейді лайыќ маќтауды.

Маќтамай-аќ ѕр кімге
Жђпардыњ љзі-ак білдірер.
Џндемей-аќ тенірекке
Тѕтті исін жайып сіњдірер.

1917 жыл.