Кџзетшi иттер

Біздіњ ауыл жиналды
Ќой сойып, ет жеп тоюѓа.
Жиналѓан соњ кењесті
Ќотанѓа ќџзет ќоюѓа.

Бірнеше ит ѕкеп ќойысты
Ќотанды аман саќтар деп.
"Бљріден кљрі игі ѓой
Тамаѓын жеген аќтар" деп.

Тџнделетіп Айтжа-екењ
Ќотанды жџрсе аралап,
Кџзетші иттер ќойыпты
Талай ќойды жаралап!

Айќай салды Айтжа-екењ
Оятуѓа ауылды.
Еркелейтін кешегі
Арсылдап иттер жабылды.

"Кет!" деп еді иттерге,
Иттерге ие табылды.

Жиналѓан жђрт Айтжанѓа
"Алмашы дейді мазамды!"
"Не ќылдын, бѕлем, деп иттер,
Берерміз дейді сазањды!".