Бђлшыќ ет

Боянѓан тџрлі шырайлы
Сђлу емес, сырлы бет;
Ширатылѓан тџйіндей
Шын сђлу — ќџшті бђлшыќ ет.

Тоќпаќтай тџйін бђлшыќ ет,
Ѕлемді кџшќе ќаратќан;
Сан керемет машина
Кџшімен ол таратќан.

Тоќтатпай кџш жирылып,
Ќозѓалса ойнап бђлтылдап,
Ширатылып тџйіндей
Жазылып жылдам жылпылдап.

Балѓын білеќ, балтыр да
Ширатылѓан тџйіндей,
Бђлтылдаса бђлшыќ ет —
Кім тђрады сџйінбей...

Кљк темір ќђрыш болатпен,
Асусыз асќар тау кешкен;
Тас ќопарып, жер џњгіп,
Шыњырау ќазып, жер тесќен.

Шыњыраудан ќазып ќопарып.
Шыѓарѓан болат ќљќ темір.
Мыс, кџміс, алтын, ќорѓасын,
Жер майы, алмас, тас ќемір.

Аспанѓа ђшып су ќешіп,
Дџние айналып ќыдырѓан.
Темірден ќђйып жол салып,
Жер ќыртысын сыдырѓан.

Тџйіні тоќпаќ бђлшыќ ет.
Аюды да џйреткен,
Бђѓалыќ салып сџйретіп,
Омыртќасын кџйреткен.

Айѓырдыњ тоќпаќ жалындай,
Бљкенніњ серке санындай,
Ќайыњныњ ќырѓан безіндей,
Шортанныњ жђмыр беліндей,-

Ширатылып тџйілѓен,
Болаттай кџшпен иілген,—
Бђлшыќ етті білек пен
Балтырдан кџшті дене жоќ!

1923 жыл.