Еркем

Асау таѓы тђлпардай
Жђлынып жерді тарписыњ.
Жалындай жанып лапылдап
Екпіндеп ќаулап шалќисыњ.

Балдай еріп шаттанып
Жібектей жђмсап балќисын.
Аспанды, жерді ќђшуѓа,
Сђњќардай кљкте ќалќисыњ,

Бал іздедіњ болмастан,—
Еркем-ау, соны таптыњ ба?
Бал дегеніњ сол не екен,—
Удыњ дѕмін таттыњ ба?

Бал іздеме, еркежан,
Ќой, мазасыз, ќой, енді!
Улап баќтыњ бал іздеп,
Ая љзіњді, той енді!

1921 жыл, 28 январь, Оренбург, Бір. С. А.