Бiздiњ тђрмыс экспресс

Тђрмыстыњ ќара ісіне,
Ѕлемді ќђл ѓып ќџшіне,
Еріксіз жђтып ішіне,
Экспресс жљнейді.

Ѓашыќты жардан бљлсе де,
Талай жан жолда љлсе де,
Жасты, ќанды кљрсе де,
“Обал болды” демейді.

Жарым артта ќаларын,
Меруерттей жасы тамарын,
Білсем де маѓан ќарарын
Поезѓа міндім таласып.

Талай жан жаннан айрылды,
Талай жар жардан айрылды.
Сђњќардай талай ќайрылды.
Телміріп ќалды адасып.

Экспресс зырлайды,
Ешќайда мойын бђрмайды,
Еш кімге ќарап тђрмайды,
Аямай жанды баратыр.

Жарымды артта ќалдырды,
Кеудені љртеп жандырды.
Алысќа кљзді салдырды,—
Ђшырып алѓа ќаратып,

Аждаћадай ирењдеп.
Жорѓалап кейде ќирењдеп,
Сумањдап, кейде сџйрењдеп,
Экспресс зырлайды.

Ентігіп жылдам сыбырлап,
Аяќтары ќыбырлап,
Адымы жиі жыбырлап
Тђратђр десем тђрмайды.

Зырла, эќспресс, ђш, зырла!
Жђлдыздай-аќ, ќђлдырла!
Ќђйындай ќђтыр бђлдырла! -
Аямай жџгір бѕріњ де!

Ерлер мінсе,— шыдасын!
Ќорќаќтар мейлі жыласын,
Шыдамаса ќђласын!
Аямай сілте барыњды!

1922 жыл, 23 август.