Дуниеде кљркем кџйлер кљп

Дџниеде кљрќем кџйлер кљп,
Жаны бар оны сезбей ме?
Сезбейтін оны ќђр тђлып,
Тђлыптан кісі безбей ме?
Ѕн м.ен кџйге тџйе де
Шаттанар, хайуан десек те,
Сезбейтін оны адамды
Салпањ ќђлаќ есек,— де!

1917 жыл, Аќмола.