Далада балалар

Міне дала...
Бір топ бала,
Жџгіреді айнала.
Мінген таяќ,
Жалањ аяќ,
Табандарын кљк бояп.
Жђлып сасыр,
Салады асыр,
Аунап жерге кљќжасыл.
Жас тђлымшаќ,
Тап ќђлыншаќ,
Љњкей асау ђрыншаќ.
Туы сасыр,
Салады асыр,
Ђлы ананыњ тљсінде.
Совет — атањ,
Дџние — Отан,
Болсын інішек есіњде.
Келер кезек,
Ќылыш безеп,
Шыѓарсыњдар бой тежеп.
Туыњ ќызыл,
Кљлемі ђзын,
Інішектерім, тез тізіл!

1925 жыл.