Бозторѓай

Міне, торѓай,
Џйін ќорѓай,
Жер бауырлап зырлайды.
Шырќап биік,
Кџнѓе кџйіп,
Ќалмай сайрап жырлайды.

Бозша торѓай!
Толѓай, толѓай,
Ќанатыњды ќаѓасыњ.
Ѓашыќ жарыњ,
Бар ма зарыњ!
Кімге џніњді шаѓасыњ?

Жылаймысыњ,
Жырлаймысыњ,
Жырыњ моншаќ тізілед.
Бірде ащы,
Бірде тѕтті,
Бірде даусыњ џзілед.

Тџрлі кџйге,
Тџрлі биге,
Ќђйќылжытып баса бер!
Жібек желге,
Жасыл жерге
Жетер, моншаќ шаша бер!

1925 жыл.