Ќарлы аязда

Жерді басќан аппаќ ќар...
Соѓад аяз, ызѓырып —
Ќызыл шђнаќ, жалмандап,
Билеп кџлед сызѓырып.

?шан тењіз ќалыњ ќар
Жерді басып жабады.
Шђнаќ аяз жалањаш
Еќі санын сабады.

Мђздай демі бет ќарып
Аяз аузын ашады.
Ќђлаќтанып ќызыл Кџн
Жасыл ђшќын шашады.

Ќызыл аяз демімеч
Бет ќарылып кџйеді.
Ќанын беттіњ шыѓарып
Аяз тістеп сџйеді.

Кџйдіргені — џсітіп
Демі бетке тигені.
Ќанын сорып аппаќ, ќып
Тістегені — сџйгені.

Шђнаќ аяз аямас,
Тоњып џсіп ќатсањ да.
Сызѓырады, ќџледі,
Џсіп љліп жатсањ да.