Аспанѓа ђш

Мініп ап, ђш аспанѓа аэроплан,
Тау басынан ќызыќсын ђшќан ќыран.
Таба алмасын жауларыњ жерде ќалсын,
Жорѓалаѓан сені ањдып ќу сђм жылан.

Ђшќыњ ќелсе мініп ап аэроплан,
Жђртты шаќыр алуѓа салып ђран.
Даласынан ќазаќтыњ ќђс болып ђш,
Ќђлашты жай жас тџлек батыр ђлан!

Ќазіргі шын самђрыќ аэроплан,
Ќџњрентіп жер мен кљкке салып ђран.
Еркіндіќ оѓан мінген адам аты,
Большевик ержџректі азаматы.

1923 жыл.