Iлезде артта ќалады

Бір бала ќырдыњ басында
Жайылѓан ќойы ќасында,
Ауылы ќырдыњ астында.
Тљњірекке бойлап ќарады.

Бала бір ой ойлайды,
Ой тџбіне бойлайды,
Тљњірекке ќарап ќоймайды,
Ќырѓа кљзін салады.

Бала баќыт іздеген,
Ќиядан кљріп кљздеген,
Жетсек деп соѓан тез деген;
Жџрегі ќайнап жанады.

Баќытќа інішеќ жетерсіњ,
Кешуден талай љтерсіќ,
Кљрінген жол ќиырсыз,
Ілезде-аќ артта ќалады.

1923 жыл.