Далада (арнау)

Жџген ќђрыќ тимеген,
Жасынан ноќта кимеген,
Алты жасар асауды
Ђстап міндім далада.

Аќырды асау,
Жањѓырды дала.
Тулады, орѓыды асау,
Дџбірлеп кџњіренді дала.

Ќиырсыз дала...
Орѓыды асау айнала.—
Дџбірледі айдала.
Алысып асау осќырды.—

Жал ќђйрыѓы желмен ысќырды.
Жџйткіп, зымырап кђлашын керді асау.
Танаулары шелектей,
Ырсылдап демі кљріктей.

Ќљздері оттай, љріктей.
Љрге ќарай орѓыса,
Љр не ќылмаќ асауѓа?
Желге ќарай орѓыса,

Жел не ќылмаќ асауѓа?
Орѓытып ђшырып жџріп, кљкіректі кернеп,
Ќењ даланы кџњірентіп, ќатты айќайлап ѕн салдым.
Ѕнім кетті дыњылдап, жањѓыртып кењ даланы.

Салдым кџшті дауыспен ѕн, ѕніме ќосылды
Ќењ дала, аќќулы, ќазды шалќар кљл; ќамысты,
Ќђраќты кљќ љзен ќосылды бѕрі шуласып
ќосылды бѕрі шаттанып.
* * *

Сендерге ќарындастар,
Сендерге інілер,
Сендерге арналды бђл ѕндер!

Дџниеніњ ќђлдыќ шынжырын ќиратып, ѕділдік тењдік іздеген.
Тђрмыстыњ таршылыќ зынданын бђзып, еркіндіќ ќењдік іздеген,
Кљкректері жанып баќыт іздеген, жастар,
Сендерге арналды бђл ѕндер!
Џнемдеп љлшеп кџн љткеру џшін тумай; дџниеніњ сасыќ байлыѓына жетуді маќсђт ќылмай, ќырандай жер кљкке ќанат жайып, кырандай дџние шетіне кљз жіберген; асау тђлпардай ќиырсыз жерге ќђлаш керіп баќыт, махаббат ізденген, жастар — сендерге арналды бђл ѕндер!

Шыѓыњдар, далаѓа, жолѓа —
Бђрынѓы ерлер салѓан жолѓа!

Жџріњдер,— баќыт, еркіндік баќыты алдарыњда таяу. Жолдарыњ жџрер, бетпаќ дала, шљл, тау, тас, мењіреу жерлермен. Жолдарыњ кљрінер ќиын. Талай ерлер ќаоі-рет, жапа шегіп жалпы ѕлемге баќыт іздеп кђрбан бол-ѓан бђл жолда.
Ќџрес џшін, еркін, шатты ењбек џшін туѓан сендер, Шакырыњдар, арттаѓы ђйќтаѓан, именшек баќыт жолын білмейтін бауырларыњды!
Шаќырыњдар, арттаѓы ќђлдыќта жџрген бауырла-рынды!
Сендерге, еріќ, махаббат жолына бастаѓан ер, ќарын-дастар, інілер,— сендерге арналды бђл ѕндер!

Ќосыњдар, дауыстарыњды.—
Кџшті дауыстар мен ќызу ѕн жањѓыртсын дџниені!
Жањѓыртыњдар, жањартыњдар ескі дџниені!
Ќайратты, ер жастар!
Сендерге арналды бђл ѕндер.
Асауменен алысып жџ-ріп салѓан ѕндер!

Сѕкен.