Аќша ќар

Аќша ќар џлпіндеген, ќалќып ђштыњ,
Жер џшін шатты жайдан кљктен тџстіњ.
Ќайѓысыз мѕњгі сѕби періштелер,
Мѕњгілік жайды тастап жерді ќђштыњ.

Тастадыњ сансыз сѕуле кџн мен айды,
Еркін, кењ, нђрлы, таза, шатлы жайды,
Љкінбей ќара жерге тџскеніње
Жџзіњ шат, мыњ ќђбылып жалтылдайды.

Хиялдай ќанатыња ерік бердіњ:
Ќалыќтап ала бђлттыњ соњына ердіњ.
Кљктегі сансыз сѕуле жђлдыздардыњ
Ќосылѓан ѕнін естіп, биін кљрдіњ.

Мџжіліп сѕні кеткен аѓаштарѓа
Аќ ќџміс шашаќ болып кљрік бердіњ.
Ќђлпырып жђлдыздай боп кџлімдейсіњ,
Не кљркін кљрдіњ айтшы ќара жердіњ?

Михнатты, былѓанышты тџсіп жерге,
Ќіршіксіз аппаќ таза болдыњ перде.
Аќша ќар уайымсыз жалѓыз-аќ сен
Мѕњгілік шаттыѓыњды жанѓа берме!

1917 жыл, 18 Октябрь, Аќмола.