Жел ќайыќта

Тѕуекел дарияѓа салсањ ќайыќ
Талмай дџз, тђтќан жолдан кетпей тайып.
Дарияда бірде тыныш бірде дауыл,
Ќањбаќша кезер кемењ ќанат жайып.

Айыќта ќалќыр кемењ тыныш тауып,
Сђрапыл дауыл соќса ќатер-ќауіп.
Тілсіз жау — ќара дауыл џні ќђрыр,
Ескекті мыќтап ђста кетпей ауып.

Тымыќта ќђлаш керсењ ѕнге салып,
Ќулеп сал толќында да ќаћарланып.
Сыр берме жел ќайыќќа мінгеннен соњ
Раќатты, михнатты да мойынѓа алып.

Толќында, тымыќта да љлењдетіп,
Дариядан ќорыќпай дџзіп аман љтіп,
Ѓаділдік, махаббаттыњ патшалыѓьш
Кљрерсіњ маќсђтыња барып жетіп.

1920 жыл, октябрь, Оренбург.