Адасќандарѓа

Нашарларѓа болысып,
Кџштілер бетін ќайыру.
Тырнаѓынан олардыњ
Езілѓендерді айыру —

Жолында жџрген бауырыња
Тас аттындар бѕріњ де,
Мырзаларѓа ќосылып,
Жастарыњ да, кѕріњ де,

Адамдыќтыњ ђшќыны
Сендерде егер ар болса,—
Бердім соныњ сотына,
Хаќлыќ — тѕњір бар болса!

1918 жыл. июль, Акмола.