Кокшетау - Ескi кџйдыњ сарыны

КЉКШЕТАУ
Ескі кџйдін сарыны

Дџниеде ѕр бір бљлек жердіњ аты, -
Себеппен ќойѓан бѕрі елдіњ аты, -
Ѕлгідей себептер мен атаныпты,
Шыњдар мен тау ішінде кљлдіњ аты.

Солайша ќђздар мен кљл атаныпты,
Зерек жђрт хикаясын жат алыпты.
Ќате айтсам, ѕњгімені ќаѓыс естіп, -
Кешірер тарихшылар ќаталыќты...

"Бђл іске "Бурабай"дыњ тасы ќуѕ,
"Оќ жетпес", "Жђмбаќ тас" тыњ басы куѕ.
"Сыбырлап, сыр ђрлаѓан ќара орманныњ
"Бџкір бел кѕрісі мен жасы куѕ".

Тарихќа болмаса да онша дерек, -
Ѕр кім-аќ оќып кљрер ќылса керек.
Кљрейік толыќ білген жазсын жаќсы,
Еш ертек меншікті емес еш кімге ерек.

Талай сыр ертегіні ел айтады.
Ызыњдап таудан соќќан жел айтады.
Жасырын сыбырласќан жапыраќтар,
Кундіз-тџн кџњќілдеген кљл айтады.

Толѓанып тљмен ќарап шал айтады.
Тамсанып тањырќанып бала айтады.
Тау, тасты тђнжыраѓан куѕ ќылып,
От басы ќатын-ќалаш бѕрі айтады.