Ќызыл ат

1... Досыма арнадым

Нђсќалап бђл кџйді љстіп жоспарладым,
Ќызыл ат сынды сђлу доска арнадым.
Жібек сырт, алма кызыл, наз сђлуым
Дегізбе, “шіркін кџйді босќа арнадым?.. ”

“Ќђрѓаќтау жазылыпты кењесіњ”... — деп,
Кей біреу білгішсіп “кам жемесін” деп.
Сђлуым, толѓап сені суреттедім,
Кџйімді “жалањ џгіт” демесін деп...

Жан шіркін сџйеді ѕрбір сђлу затты,
Сџйгенде беріледі кџймен ќатты.
Гџл, бђлбђл, акку, айдыњ, кљк сѕулесі,
— Біраќ та, жаќын кљред кызыл атты.