Кокшетау - Кљкшетау кџйi

КЉКШЕТАУ
Кљкшетау кџйі

Абылай біраз тђрып кљпті байќап,
Гџжілдеп ќозѓалды енді басын шайќап.
Сулуѓа таста тђрѓан ќарап койып;
"Шешуші, ќайда... " деді, ќолын жайќап.

Жер мен кљк бір біріне жараскандай,
Олар да бѕсекемен таласќандай.
Айнала коршаѓан тау, ќалыњ орман -
Жер мен кљк, ќызѓа тљніп ќарасќандай.

Нулы орман, биік шыњдар анталаса,
Ќоршаѓан бейне мылќау, тањ-тамаша.
Тым-тырыс тџнерісіп џндемейді -
Љткерген алдарынан сан тамаша...

"Оќ жетпес", - кљкке љрлеген - мџсін
сђњѓаќ, Айтылды етеѓінде ѕлгі жђмбаќ.
Созылѓан кљкке ќарай сђлу шыњныњ
Џні жоќ тђрса-даѓы сљзді тыњдап.