Кокшетау - Кенесары џњгiрi

КЉКШЕТАУ
Кенесары џњгірі


Орта жџз "Аќ патсага" баѓынѓанда,
Патшаѓа хан ђрпаѓы жаѓынѓанда,
Ќасымхан бармай ќалѓан, туыстары
Патшадан "байѓазы" алып таѓынѓанда.

Кене хан Ќасым ђлы ќырѓа кљшкен,
Џстінен туыстары шаѓынѓанда.
Патшаѓа ќарадыњ деп елді шапќан,
Хандыѓын Абылайдыњ саѓынѓанда.

Џркітіп, дџйім елді бџлдіргенге,
Шџлатып жабыќтарын тілдіргенге,
Мѕз болѓан хандарыњыз, - ел шапќызып
Торсыќты кереѓеге ілдіргенге.

"Ќасым хан, туѓанда ќан уыстаѓан",
Мѕз болып, "Кенесары ту ђстаѓан".
Кене мен аѓалары жауласыпты, -
Сияќты Абылайдаи туыспаѓан.

Бђл сљзім емес онша кљне сарын, -
Ѕњгіме, сексен жылдан емес ары:
Шауыпты ќырдан келіп аѓаларын,
Абылай немересі - Ќенесары.