Кокшетау - Адаќ

КЉКШЕТАУ
Адаќ


Ѕрине "мыњнан біреу шешен" деген,
"Жол таппаќ, ќамалѓанда кљсем" деген.
Тым-тырыс тђрѓан ќолдан шыќты біреу,
Жыр ќылѓан ќыз жђмбаѓын шешем деген.

Ежелден бѕйѓе десе ѕр кім ќозбаќ,
Дѕмелі - ќызыќтыѓа ќолын созбаќ.
Ќызыкты затќа ђмтылса кљп дѕмелі,
Ѕрине ебін тапкан біреу озбаќ.

Кџресте: жењеді - алып, дауда - шешен,
Акыл мен болжау істе кыраѓы озбаќ,
Жђмбаќтыњ кљп ќамалѓан, кілтін тауып,
Тљреѓе ќолын созды бір-ер боздаќ.

Ќара сђр, ђзын бойлы, емес талпаќ,
Денесі ќљк ќђрыштай, љрдеш-шалќаќ,
Ќыр мђрын, ќараѓер кљз, ќара мђртты,
Ќаќпаќтай ќобы жаурын, - топшы жалпаќ.

Солќылдаќ кљк ќђрыштай, біткен тіп-тік,
Жараѓан аш бљрідей, белі жіптік.
Ыњѓайлы, сђлу сида, сђњѓаќ дене,
Жараѓан бѕйгі кердей ыќшам, сыптыќ.

Біленген шиыр дене, бейні шойын;
Жђп-жђмыр сом боп біткен жігер мойын.
Денесі бђлшыќ етті, терткен кџшті,
Бѕйѓі атша ширатады тђла бойын.

Ђлы арѓын Кљкшетауды ќылѓан мекен,
Аз кезі кљшпелі елдіњ, жџрген жекен.
Арѓынныњ бір баласы Ќуандыктыњ,
Сђр жігіт жђмбаќ шешкен, баласы екен.